Portfolio
Ik ben ruim negentien jaar werkzaam in de hulpverlening en heb daar, op verschillende terreinen, ervaring opgedaan. Momenteel ben ik werkzaam als freelance jeugd(Sport)coach, ambulant (gezins)begeleider, Straathoekwerker en wooncoach .

Freelance Jeugdcoach bij JeugdThuisCoach
Als freelance jeugdcoach geef ik jeugdigen advies en voorlichting en coach ik hen waar nodig. Het kan gaan om jeugdigen die thuis of op school vastlopen. Gedrag vertonen waar ouders en/ of hun omgeving geen raad mee weten, die gepest worden of moeite hebben met leren. Bij mij kunnen ze terecht met hun vragen, problemen en/ of twijfels. Mijn opdrachtgevers zijn gemeenten die vertegenwoordigd worden door wijkcoaches en/ of consulenten. Met hen heb ik wekelijks overleg om de voortgang te bespreken.

De afgelopen jaren ben ik werkzaam (geweest) als.......

Ambulant Begeleider, Straathoekwerker en Wooncoach voor jongeren & (jong-)volwassenen
Door middel van vertrouwen, betrokkenheid en deskundigheid probeer ik samen met de cliënt een optimale leefsituatie te bereiken. Samen met de cliënt zet ik een begeleidingsplan op. Problemen en uitdagingen binnen verschillende levensgebieden worden aan de hand van dit begeleidingsplan structureel aangepakt. Bijvoorbeeld begeleiding bij plannen, het verminderen van stress, dagritme- en structuur aanbrengen, sociale vaardigheden, eigenwaarde en zelfvertrouwen opbouwen, aan zelfredzaamheid werken. De ondersteuning en contactmomenten  vinden plaats in de directe omgeving, thuis, op school buiten op straat 

Pedagogisch medewerker A,  Ottho Gerhard Heldring stichting
Als pedagogisch medewerker A had ik een signalerende, activerende en motiverende rol in het team. Ik leverde een bijdrage aan het signaleren en analyseren van knelpunten in het therapeutisch klimaat binnen de behandelgroep. Ik droeg zorg voor de veiligheid van medewerkers en bewoners. Ik besprak knelpunten met medewerkers. In mijn functie had ik een coördinerende functie binnen het team pedagogisch medewerkers. Deze coördinerende taken waren enerzijds de inhoudelijke taken (vorm geven aan het behandelklimaat, inschatten van risico's). Ook kennisinventarisatie, kennisoverdracht en het signaleren van kennislacunes behoorden tot mijn verantwoordelijkheid. Anderzijds betrof deze coördinatie de praktische taken binnen de behandelgroep, zoals roostering, administratie, zorg dragen voor de inventaris.

Pedagogisch medewerker B, Ottho Gerhard Heldring stichting
Als pedagogisch medewerker B droeg ik mede zorg voor een veilig therapeutisch klimaat binnen de behandelgroep, waar jk werkzaam was, zodanig dat op basis daarvan opvoeding, begeleiding en behandeling optimaal tot zijn recht kwamen. Daarbij stond het belang van de jongere en diens basisbehoeften centraal. Ik handelde daarbij vanuit de principes van trauma geïnformeerde zorg en trad in het verlengde daarvan op als rolmodel binnen het team. Ik was cultuurdrager van de normen en waarden, die gelden binnen de instelling en van de wijze van omgang met jongeren en collega's.

Coördinerend Begeleider Siza Groep
In de functie van coördinerend begeleider was ik verantwoordelijk voor de dagelijkse invulling met betrekking tot het begeleiden, trainen en stimuleren van cliënten met een lichamelijk beperking in combinatie met een psychische aandoening, bij activiteiten met betrekking tot de huidige en toekomstige woon- en leefsituatie en bij het in vullen van de vrijetijdsbesteding. Het begeleiden richtte zich verder vooral op het ontwikkelen, bevorderen en/ of handhaven van de zelfstandigheid en sociale en emotionele zelfredzaamheid. Tevens richtte ik mijn aandacht op het omgaan met het achteruitgangsproces van de cliënten.

Sociotherapeut FPI “de Rooyse Wissel”
Sociotherapeut op een motivatie-/behandelafdeling die zich in de eerste plaats richt op klinische behandeling van patiënten, in de leeftijdscategorie van 21-57 jaar met een psychische en/ of persoonlijkheidsstoornis. Mijn werkzaamheden als sociotherapeut waren, naast het bieden van structuur, onder andere het begeleiden en motiveren van patiënten in hun behandeling, het voeren van inzicht gevende gesprekken, het bepalen van behandeldoelstellingen, het onderhouden van interne en externe contacten ten behoeve van de cliënt, het schrijven van behandelplannen en voortgangsrapportages, het opstellen van wettelijke aantekeningen en multidisciplinair overleg met SCW, trajectbegeleiders, psychotherapeuten etc.ten behoeve van de cliënt.

Groepsbegeleider Siza Groep
Door middel van methodisch werken probeerde ik, samen met mijn collega’s, de cliënten zichzelf te laten ontwikkelen op het gebied van zelfredzaamheid. Als Persoonlijk Begeleider was ik een vertrouwenspersoon voor en van mijn cliënten. Ik behartigde zijn of haar belangen. Dit hield in dat ik zorgvragen van de cliënt signaleerde en vertaalde in een zorgplan. Het was mijn taak om de uitvoering van het zorgplan van de cliënt te bewaken.